Home » VBA ADODB.net uitgebreide Error Handler

VBA ADODB.net uitgebreide Error Handler

VBA voorbeeld ‘uitgebreide Error Handler’

Onderstaand voorbeeld creeert een error, en geeft daarbij de omschrijving, helpcontext, helpfile, native error, nummer, bron en SQL status eigenschappen aan van de gegenereerde fout.

Dit is extreem handig als uitgebreide error handler wanneer de verbinding met de DB niet slaagt.
Public Sub Main()

  Dim Cnxn As ADODB.Connection
  Dim Err As ADODB.Error
  Dim strError As String

  On Error GoTo ErrorHandler

  ' Intentionally trigger an error
  Set Cnxn = New ADODB.Connection
  Cnxn.Open "create_error"

  Set Cnxn = create_error
  Exit Sub

ErrorHandler:

  ' Enumerate Errors collection and display
  ' properties of each Error object
  For Each Err In Cnxn.Errors
    strError = "Error #" & Err.Number & vbCr & _
      "  " & Err.Description & vbCr & _
      "  (Source: " & Err.Source & ")" & vbCr & _
      "  (SQL State: " & Err.SQLState & ")" & vbCr & _
      "  (NativeError: " & Err.NativeError & ")" & vbCr
    If Err.HelpFile = "" Then
      strError = strError & "  No Help file available"
    Else
      strError = strError & _
        "  (HelpFile: " & Err.HelpFile & ")" & vbCr & _
        "  (HelpContext: " & Err.HelpContext & ")" & _
        vbCr & vbCr
    End If

    Debug.Print strError
  Next

  Resume Next
End Sub
'EndDescriptionVB